Stadgar lokalklubb
Fastställda av FAVU 150813
Direktlänk till FAs sida -> http://fa-avance.se/om-fa/kort-om-fa/stadgar/

Inledning.
Fågelhundsklubbarnas Arbetsutskott (FA) är beteckningen för ett samarbetsorgan för Svenska Irländsk-Setterklubben, Svenska Pointerklubben, Svenska Setterklubben för Engelsk Setter, och Svenska Gordonsetterklubben och för de geografiskt gemensamma lokalavdelningarna, nedan kallade lokalavd. FA’s lokalavd har sina verksamheter förlagda till av FA bestämda verksamhetsområden.
Lokalavd verksamhet regleras dels av dessa stadgar, dels i tillämpliga delar av stadgar för SKK och av SKK utfärdade bestämmelser och föreskrifter, och dels i tillämpliga delar av FA:s arbetsordning.

1 Mål
För FA och lokalavd gäller det gemensamma målet:
1. att genom samverkan skapa bästa möjliga förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet. 2. att arbeta för de engelska stående fågelhundarnas goda utveckling av jaktegenskaper, mentalitet och exteriör samt dessutom verka för god jaktkultur och jaktvård.
2 Verksamhet
Lokalavd förverkligar sitt ändamål genom att inom sitt verksamhetsområde:
a/ organisera verksamhet som främjar jakt- och viltvård och möjliggör jakt med stående fågelhund.
b/ i samråd med FA anordna jaktprov, utställningar och träningskurser.
c/ informera om verksamheten och genomföra aktiv medlemsrekrytering.
d/ verka för att lämpliga medlemmar utbildas till domare för utställning, jakt och apportprov.
e/ handha medlemsservice.
f/ delta i samråd med FA och avge yttranden och verkställa utredningar på begäran av FA eller dess medlemsorganisationer.
3 Medlemskap
Svenska medlemmar i någon av specialklubbarna Svenska Irländsk-Setterklubben, Svenska Pointerklubben, Svenska Setterklubben för Engelsk Setter samt Svenska Gordonsetterklubben är genom associationen i FA även medlem i någon lokalklubb. Medlemskap i lokalavd är kostnadsfri och beroende av bostadsadressens postnummer.
Byte av lokalklubb kan ske om skriftlig ansökan inlämnas till FA’s kassör före 1:a december året före önskat byte.
4 Finansiering
Av FA’s överskott under verksamhetsåret kan ett bidrag utbetalas till varje lokalklubb. För att utbetalning skall ske skall §7 mom 3 pkt e/ och h/ i dessa stadgar fullföljas.
Lokalavd disponerar överskottet från egen verksamhet.
De lokalavdelningar som för sin verksamhet behöver ytterligare bidrag kan ansöka för detta hos FA.
5 Verksamhetsår
Lokalavd. verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

6 Organisation
mom 1
Lokalavd. verksamhet skall utövas av:
a/ Lokalavds stämma
b/ Lokalavds styrelse
Stämman är lokalavds högsta beslutande organ utom i de ärenden där stadgar för SKK eller FA:s arbetsordning gäller.
mom 2
Vid lokalavdelningens stämma har medlem yttrande och rösträtt endast genom närvaro, röstning genom ombud eller fullmakt är ej tillåtet. Ordinarie och extra stämma är beslutsmässig med det antal medlemmar som efter stadgeenlig kallelse deltar i stämman. Röstlängd för stämman fastställs i enlighet med för dagen gällande medlemsförteckning.
Röstning sker som regel öppet dock skall val förrättas med sedlar om någon så begär. Även i annat ärende kan röstning ske med slutna sedlar om någon så begär och stämman beslutar att så skall ske.
Som stämmans beslut gäller den mening som erhållet högsta röstetalet, med de undantag som ges i § 9 och 10. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker med slutna sedlar avgörs ärendet genom lottning i annat fall gäller den mening som biträds av stämmans ordförande.
mom 3
Rätt att få enskild fråga eller motion behandlad på ordinarie stämma tillkommer varje medlem. Sådan enskild fråga eller motion skall, med de undantag som ges i §9, senast den 15 januari skriftligen, och behörigen undertecknad, tillställas styrelsen.
mom 4
Ordinarie stämma skall hållas före den 15 maj på tid och plats som fastställs av styrelsen.
Kallelse till ordinarie stämma utfärdas av styrelsen och skall på lämpligt sätt skriftligen delges medlemmarna minst 14 dagar före stämman.
Senast vid stämmans öppnande skall styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelse, styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget, valberedningens förslag samt inkomna motioner eller andra ärenden som föreläggs stämman för beslut och styrelsen yttrande däröver skriftligen delges medlemmarna,
Ordinarie stämma öppnas och avslutas av ordföranden eller vid förfall för denne av annan styrelsemedlem utsedd av styrelsen. Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma

a/ Godkännande av dagordning.
b/ Justering av röstlängd om så påkallas.
c/ Val av ordförande för stämman.
d/ Styrelsens anmälan om protokollföring.
e/ Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
f/ Frågan om stämman blivit behörigen utlyst.
g/ Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse och revisorernas berättelse. Fastställande av balans och resultaträkning.
h/ Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
i/ Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.
j/ Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
k/ Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt §7 i dessa stadgar.
l/ Val av två revisorer, varav en sammankallande, samt en revisorssuppleant enligt §8 i dessa stadgar.
m/ Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen.
n/ Övriga ärenden
-som av styrelsen hänskjutits till stämman
-ärenden enligt §6 mom 3
-ärende angående stadgeändring enligt §9
-annat ärende, ej angivet i kallelse till stämman om 2/3 av medlemmarna på stämman så medger. Ärendet kan tas upp till behandling men ej till beslut.

Eventuell reservation till stämmans beslut skall bekräftas skriftligen och reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till stämmans ordförande innan stämman avslutas.
mom 5
Extra stämma skall hållas om:
a/ Styrelsen bedömer att särskilda skäl föreligger.
b/ Av ordinarie stämma valda revisorer så yrkar.
c/ Minst 25 % av medlemmarna så yrkar
Yrkan om extra stämma skall skriftligen och behörigen undertecknad ställas till styrelsen samt innehålla uppgift om och underlag till det eller de ärenden som önskas tas upp till behandling.
Extra stämma skall hållas inom 90 dagar, såvitt ordinarie stämma ej hålles inom denna tid, räknat från den dag yrkan inkom till styrelsen.
Kallelse till extra stämma utfärdas av styrelsen och skall tillsammans med uppgift om det eller de ärenden som skall tas upp till behandling på lämpligt sätt skriftligen delges medlemmarna minst en månad före extra stämma.
Vid extra stämma får endast ärende angett i kallelse till stämman tas upp till avgörande.

7 Styrelse
mom1
Styrelsen består av ordförande, minst fyra och mest sex ordinarie ledamöter samt minst två suppleanter varvid samtliga specialklubbar ingående i FA skall vara representerade, i de fall där inte alla Specialklubbar kan representeras, skall berörd specialklubb kontaktas. Berörd specialklubb kan då föreslå styrelsemedlem alt. Acceptera att inte vara representerad. Specialklubbsbeslut skall dokumenteras i Årsstämmans protokoll.
Ordinarie stämma väljer årligen ordförande för ett år, halva antalet ordinarie ledamöter för två år samt suppleanter för ett år. Suppleanter tjänstgör i den ordning som stämman beslutar och har även rätt att delta vid möten där de ej tjänstgör dock utan att delta i beslut.
Till Lokalavds styrelse kan endast väljas den som är medlem i Lokalavd.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och inom eller utom sig kassör och sekreterare.
Styrelsen har rätt att till sig adjungera personer, dessa har då yttranderätt men ej rätt att delta i beslut.
Styrelsen har rätt att inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig utse kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av styrelsen angivna arbetsuppgifter.
mom 2
Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande, eller vid förfall för denne vice ordförande, minst tre gånger per kalenderår. Vid sammanträden skall föras protokoll, kan justeras digitalt.
Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta närvarande enat sig om, vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.
Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Eventuell reservation mot styrelsens beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligen och reservationen, behörigen undertecknad, skall vara tjänstgörande sekreterare tillhanda inom 7 dagar efter mötet.
mom 3
Styrelsen förvaltar lokalavds angelägenheter enligt §1 och 2 i dessa stadgar och skall i övrigt:
a/ Förbereda ärenden som skall behandlas av stämman.
b/ Verkställa av stämman fattade beslut.
c/ Genomföra de uppdrag stämman gett styrelsen.
d/ Förvalta Lokalklubbens tillgångar och föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter.
e/ Senast 1 februari avlämna verksamhetsberättelse och årsredovisning med fullständig balans och resultaträkning till revisorerna samt senast före april månads utgång tillsammans med revisorernas berättelse tillställa detta FA.
f/ Utarbeta och till FA lämna förslag rörande tid och plats för jaktprov, utställningar och även lämna förslag till domare på dessa arrangemang
g/ Avge yttranden över ärenden som överlämnats till Lokalklubben av FA eller dess kommittéer.
h/ Tillställa FA ett exemplar av protokoll från styrelsens sammanträden och likaledes stämmoprotokollet.
i/ Senast en månad efter ordinarie stämma delge FA uppgifter om styrelsens sammansättning.
j/ I övrigt sköta Lokalklubbens angelägenheter.
8 Revision
Lokalavds räkenskaper skall årligen per den 31 december sammanföras i ett fullständigt bokslut. Styrelsens årsredovisning skall årligen granskas av två vid ordinarie stämma valda revisorer. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda 15 februari.
9 Stadgeändring
Förslag om stadgeändring kan väckas av styrelsen eller enskild medlem. Förslag från medlem skall senast 15 december skriftligen, och behörigen undertecknat, inges till styrelsen.
Förslag till stadgeändring skall behandlas av Lokalavds ordinarie stämma efter att styrelsen avgivit utlåtande och förslag till beslut. Förslaget och styrelsens yttrande skall bifogas kallelse till stämman eller på annat sätt delges medlemmarna minst 14 dagar före stämman.
Efter beslut av stämman med minst 2/3 majoritet skall ändringsförslaget inges till FA som efter remiss till övriga lokalkubbar har att ta slutgiltigt beslut om ändring av Lokalavds stadgar. Alla FA’s lokalavd skall ha samma stadgar
10 Upphörande
Beslut om upplösning av Lokalavd fattas av Lokalavds stämma. Förslaget och styrelsens yttrande skall bifogas kallelse till stämman eller på annat sätt delges medlemmarna minst 14 dagar före stämman.
För sådant beslut krävs att det biträds av minst 2/3 majoritet av de deltagande medlemmarna vid två med minst två månads mellanrum hållna stämmor varav en skall vara ordinarie Lokalavds stämma.
Slutgiltigt avgörande om upplösning tas av FA
Vid beslut om upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla FA.