I NNFKs stadgar står att verksamhetens MÅL är att a) organisera verksamhet  som främjar jakt och viltvård och som möjliggör jakt över stående fågelhund samt b) I samråd med FA anordna jaktprov, utställningar och träningskurser.

För att kunna nå dessa mål och för att påverka möjligheterna för framtida jakt och friluftsliv i fjällen deltar NNFK i flera arbetsgrupper, har själv tagit initiativ till en Arbetsgrupp för Fjälljakten samt har utsett Markansvariga och Jaktprovsansvariga.

Skrivelser och träffar pågår kontinuerligt med berörda myndigheter och organisationer.  Samverkan med berörda är troligen den mest framkomliga vägen för klubbens framtida verksamhet.  För utförligare information kontakta styrelsen.

Jakt för alla. Ett nyhetsbrev som alla kan teckna sig för att få. Lobbyverksamhet för att påverka den stora utredningen om rättigheterna till fjället som skall vara klar 2025.

Jägarförbundet Mitt Norrland har samlat alla anslutna hundklubbar och haft möte med dessa. Synpunkterna från mötet har skickats till LSTz.

En arbetsgrupp Lokala hundklubbar för att påverka LST;s beslut om fjälljakten lokalt har sammanställt skrivelser till LSTz och skickat in dessa. Den sista skrivelsen resulterar troligen i både ett digitalt och fysiskt möte med LSTz. Deltagare i arbetsgruppen är Svenska Bretonklubben, NNFK Svenska Vorstheklubben, Drentklubben.

NNFK:s  Arbetsgruppen för Fjälljakten. Vår egen arbetsgrupp som jobbar med den lokala opinionsbildningen. Öppet brev riktat till Landsbygdsministern, mera personligt brev till riksdagspolitiker och kommunpolitiker, skrivelse om allas intressen av att nyttja en nationell resurs samt en skrivning på sociala medier.
https://www.ltz.se/2022-05-17/till-anna-caren-satherberg-s–ar-fjallen-en-gemensam-resurs-och-ett-gemensamt-intresse

Inom NNFK finns en utsedd Markansvarig som är ansvarig för alla kontakter med LSTz gällande att boka marker och hitta samförståndslösningar med samebyar och LSTz. Markansvarig och Jaktprovsansvarig har som uppdrag att hitta så bra lösningar som möjligt för NNFK:s verksamhet.

Ordf. KG Lindman