Pandemiregler för våren 2021 från FA

Klubbverksamhet i SKK-organisationen
”Detta gäller från den 8 februari 2021 tills att myndigheterna beslutar om att ändra gränsen om 8 personer som antal tillåtna personer vid en offentlig tillställning/sammankomst. Då kommer SKK ta ett nytt beslut”

”All verksamhet inom SKK-organisationen som samlar fler än åtta personer på samma plats ställs in. I antalet åtta ska även funktionärer räknas in”

”Verksamhet utomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats kan fortfarande genomföras men ska ske med stor hänsyn till de gällande allmänna råden från Folkhälsomyndigheten”

”Verksamhet inomhus som inte samlar fler än åtta personer på samma plats ska undvikas. Om den ändå genomförs ska riktlinjen om att det ska finnas minst 10 kvm tillgänglig yta per person tillämpas samt att stor hänsyn ska tas till de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten”  ”Regional prägel – resor till andra delar av landet bör undvikas och ska noga övervägas utifrån smittspridningsperspektivet och de allmänna råden”

”Centralstyrelsen ser problem med möjligheten att kunna genomföra nationella, nordiska och internationella mästerskap. Detta gäller åtminstone under första halvåret 2021. Frågan kommer hållas under uppsikt med avsikt att återkomma till den vid ett senare tillfälle” Aktiviteter inom FA-organisationen Smittspridningen i samhället ställer till det för våra verksamheter och mycket annat. FA har huvudmannaskapet för arrangerandet av våra jaktprov och det är FA som anger riktlinjer och tar beslut om hur SKK´s restriktioner ska hanteras rent praktiskt. Följs inte FA´s riktlinjer och beslut riskerar resultat från arrangemang att annulleras.

Nedan ser ni vilka restriktioner och anvisningar som FA’s kommittéer beslutat ska gälla tills nya beslut fattas av FHM och SKK. För att uppfylla kravet om ”regional prägel och undvikande av långa resor” har FA beslutat begränsa möjligheten för deltagande genom att dela in lokalklubbarna i fyra till medlemsantalet någorlunda likvärdiga regioner enligt nedan:

Region 1: ÖNFK, SNFK och VBFK
Region 2: NNFK
Region 3: MFK
Region 4: VFK, ÖFK och SFK

Inget resande, vare sig för domare eller deltagare, mellan regionerna är tillåtet.
Tyvärr kan medlem i gränsområde hamna i kläm och inte kunna delta som den brukat. Detta är beklagligt men inte mycket att göra åt.

Max 8 personer inklusive domare per samling  Vid överteckning gäller lottning som vanligt  Inga konkurrensklasser får arrangeras
Det är förarens klubbtillhörighet som räknas inte hundägarens
Vid prov där fågel får fällas kan startpistol ersätta hagelbössa för att hålla ned antalet personer i partiet Arrangör kan anordna prov med ett parti på förmiddag och ett parti på eftermiddag. Givetvis får även partier anordnas över heldag om max antal personer följs.

För halvdagsprov gäller: Max 7 hundar per parti Ingen hund tillåts starta mer än en gång per dag Utställningsverksamhet
Från SKK´s hemsida: ”Förordningen som begränsar folksamlingar till maximalt åtta personer gäller även exteriörbedömningar. Det innebär att ett mycket begränsat antal exteriörbedömningar kommer att kunna genomföras och då är det viktigt att de hundar som har störst behov prioriteras”

Från SKK´s hemsida: ”Från den 1 december 2020 till den 31 mars 2021 riktar sig därför exteriörbedömningarna till uppfödare och hanhundsägare som är i behov av ett exteriört kvalitetspris för att hunden ska gå i avel i den närmaste framtiden”

Från SKK´s hemsida: ”Ingen allmän utannonsering av exteriörbedömningar kommer att göras. Hundägaren kontaktar själv sin läns-, special- eller avtalsanslutna klubb och frågar om det finns möjlighet att anordna exteriörbedömning” Inga utställningar kommer för närvarande anordnas i FA´s regi utan medlemmar som är i behov av exteriörbedömning till sin hund hänvisas till respektive länsklubb inom SKK

 

Vinter-FjällSM och Vinter-Fjällpokal I dagsläget kan inte detta evenemang genomföras, men skulle förhållanden ändra sig, så har FA fått dispens från SKK-JHK att genomföra provet med 2022 år regelverk. Beslut ang. genomförande eller ej, tas den 1 april. FA ser det som mycket positivt att verksamheten i vart fall till vissa delar kan upprätthållas under pågående Covid19-pandemi. 2021-02-12 För FA-VU, FA-PUR, FA-DURK Jan Andersson e.u. Sammankallande FA