Dagordning för NNFK:S årsmöte 2017-03-18
Hotell Bruksvallsliden, Bruksvallarna, kl 18:30


§ 1.     Årsmötets öppnande
§ 2.     Godkännande av dagordning
§ 3.     Justering av röstlängd
§ 4.    Val av mötesordförande
§ 5.    Val av mötessekreterare
§ 6.    Val av två protokolljusterare
§ 7.     Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
§ 8.     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse.     
          Faställande av balans och resultaträkning.
§ 9.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
§10.    Beslut om styrelsens förslag till budget för kommande verksamhetsår.
§11.    Beslut om förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
§12.    Val av ordförande på 1 år, val av ordinarie ledamöter på 2 år, val av suppleanter på 1 år
          Enligt §7 i dessa stadgar.
§13.    Val av två revisorer , varav en sammankallande, samt en revisorssuppleant enligt §8 i
          Dessa stadgar.
§14.    Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen.
§15.    Omedelbar justering av punkterna 12, 13, 14.
§16.    Eventuella motioner.
§17.    Övriga frågor ej beslutsfattande.
§18.    Mötets avslutande.
Utdelning av vandringspriser och avtackning av avgående ledamöter.