NNFK:s historik

Under det tidiga 1960-talet började fågelhundsägare i främst Jämtlands län att vilja samverka för att åstadkomma gemensamma aktiviteter för att utveckla fågelhundsporten. Först ut var Vorstehhundägarna som bildade en klubb och livligt propagerade för vorstehhundarnas förträfflighet.
Detta fick som resultat att antalet vorstehhundar ökade explosionsartat speciellt i Östersundstrakten. Det ansågs bland allmänheten att tyska fågelhundar, speciellt den strävhåriga vorstehn, var överlägsen de engelska fågelhundarna som jakthundar.Detta retade förståeligt ägarna av engelska fågelhundar som använde sina hundar till fjälljakt. 
En av dessa var norrmannen Sven Lenes som kommit som flykting till Sverige under kriget och bosatt sig med sin familj i Östersund. Sven Lenes hade hemma i Norge deltagit och fört egna engelska settrar vid jaktprov bl.a. i Kongsvold. Han hade där erfarenhet av och sett de engelska fågelhundraserna, bretonspaniel och vorstehhundar tävla efter samma regler och funnit att i fjälljakt var vorstehhundarna på intet sätt bättre än de andra raserna. Han tog därför initiativ till att tillsammans med några likasinnade bilda en regional fågelhundklubb för de engelska raserna.
Under denna tid bedrev specialklubbarna, SSK, SPK och SISK, var för sig eller i samverkan enstaka jaktprov och dressyrkurser i fjällvärlden. Klubbsamverkan skedde inom ramen för ”Fågelhundklubbarnas samarbetsnämnd”, föregångaren till FA. De ordnade bl.a. ett fjällprov i Vålådalen 1967, på statens marker som arrenderades av Sven Lenes. Troligtvis diskuterades där den framtida organisationen för landet, där den nybildade lokala klubben tillsammans med den sedan flera år verksamma Övre Norra Fågelhundsklubben och de befintliga regionala klubbarna i södra Sverige skulle ingå i och arbeta efter samma stadgar som beslutas av Fågelhundklubbarnas samarbetsnämnd.

År 1968 genomfördes det första internationella fjällprovet i Storlien i NNFK:s regi. Sven Lenes stod själv som ekonomisk garant för provet och till sin hjälp för provets genomförande anlitade han intresserade klubbmedlemmar från specialklubbarna.Nedre Norra Fågelhundsklubben konstituerades med styrelseledamöterna Sven Lenes, Östersund, ordförande, Lars Henrik Berg, Östersund, sekreterare och Per Andersson, Sundsvall, kassör.
Genom denna styrelsesammansättning blev både Y- och Z- län representerade.
Klubben medverkade från start och alla år framgent i Sv. Kennelklubbens specialklubbars årliga internationella utställningar i Östersund och Sundsvall, vilket har gett bidrag till den kostnadskrävande jaktprovsverksamheten. Fjällprovet 1969 genomfördes i Bruksvallarna där SSK:s dåvarande v.ordf. Sven Oleinikoff ställde sina marker vid Mittåkläppen - Skarsfjället till förfogande. Samma år genomförde SPK och SSK i samverkan en uppskattad dressyrkurs i Vemdalen.

Fågelhundklubbarnas samarbetsnämnd upplöstes 1967, men samarbetet mellan specialklubbarna fortsatte och 1970-01-01 bildades FA. 
1970- års fjällprov genomfördes i Duved på marker som upplåtits av L-E Eckerström och
Hans Markstedt.
Till Bruksvallarna fick vi återkomma 1971. Däremot fick fjällprovet inställas 1972 p.g.a. markbrist.
År 1973 träffades ett avtal med ledningen för Storliens Högfjällshotell om att få disponera hotellets marker för ett årligt fjällprov. De goda och välbelägna markerna liksom den utmärkta förläggningen medförde att provet snabbt blev mycket populärt och för att kunna bereda flera deltagare plats så fick klubben även disponera delar av fastigheterna Visjön och Rensjösätern.
Klubbverksamheten under åren bedrevs enligt ovanstående beskrivning av Sven Lenes. År 1974 avsade sig de övriga ledamöterna sig sina uppdrag, samtidigt som verksamheten blev större och Sven Lenes fick en allvarlig sjukdom. Läget började bli ohållbart varför ett formellt årsmöte sammankallades 1976-05-15 och en ny styrelse utsågs med följande sammansättning:
Hans-Erik Brännström, SSK, ordförande
Eivor Holmstedt, SISK, sekreterare
Lars Hallberg, SPK, kassör
Sven Lenes fick uppdraget att verka som sammankallande i valberedningen. 

Fr.o.m. detta årsmöte har NNFK haft regelbundna protokollförda styrelse- och årsmöten
1977 tilldelades Sven Lenes SSK:s Jubileumsmedalj i silver för sitt arbete för fågelhundsporten. Han avled efter flera års sjukdom 1979.

Proven i Storlien blev allt populärare och närheten till Norge medförde ett allt större antal deltagare därifrån. Klubben utvecklade goda kontakter med Norsk 
fågelhundsport och allt flera domare anlitades därifrån. Detta sågs inte enbart positivt av Sydsveriges tongivande fågelhundmänniskor, vilka ansåg att man i Norge var alltför frikostiga med att utdela högre prisvalörer. NNFK ansåg däremot att norska domare i allmänhet var mera erfarna och kunniga i fjälljakt än sydsvenska domare. 
Allt gick bra fram till hösten 1978, då klubben fick ett telefonsamtal från FA med uppmaningen att en av klubben inbjuden norsk domare ej skulle få tillåtelse att döma i Storlien. NNFK kunde ej acceptera detta varför jaktprovet inställdes detta år.Med anledning av detta utarbetade styrelsen en motion som tillställdes samtliga moderklubbar. Dessa uppmanade sedan FA att se över gällande rutiner.

Det föreslogs att en förfrågan skulle ställas till NNP som arranderade jakten på Medstugans egendom om att få disponera markerna några helger per år för jaktprov.Ordföranden och Einar Holmvik besiktigade markerna och fann dem mycket lämpliga för provverksamhet varefter klubben fick NNP:s tillstånd att genomföra både ett höstprov och ett vårprov. Det första provet i Medstugan genomfördes 30/9 – 1/10 1978 i rykande snöstorm.Trots vädret gav provet mersmak och en klubbmatch mot Vorstehklubben genomfördes redan i november samma år.

NNFK:s styrelse beslutade 1978-08-20 att ansöka hos FA om att få anordna ett vårprov för fågelhundar. Detta var man mycket tveksamma till i Sydsverige. Man ville inte godkänna användandet av startpistol och framför allt var man tveksamma till att använda skidor, vilket skulle begränsa möjligheterna för sydsvenska deltagare. Till slut gavs ändå tillstånd till att genomföra fjällprovet och det första vårfjällprovet i landet ägde rum i Medstugan 3 -4 maj 1980, med lyckat resultat. 
Klubben genomförde i augusti 1979 en luppskattad dressyrkurs i Stora Blåsjön med Einar Holmvik som instruktör.

Inom klubben talade man ofta om att man skulle arrangera ett ”fjällderby” med samma regler som det traditionella sydsvenska derbyt. Klubben beslutade att tillskriva ÖNFK och föreslå en gemensam ansökan till FA att få anordna ”fjällderby”.ÖNFK blev mycket intresserade och svarade att klubbarna bör alternera som arrangörer och att derbyåldern borde förlängas till 34 månader. FA Utarbetade regler och beslutade att unghundprovet ej fick benämnas derby utan skulle heta ”Fjällpokalen” och att provet dessutom skulle innehålla ”Svenskt Fjällmästerskap”. Det första provet genomfördes i Duved
29 – 30 augusti 1981.

Proven i Storlien genomfördes sista gången 1980. Orsaken var att en ny direktör 
tillsats för hotellet. Han upplät hotellets marker för personaljakt och därför var klubben tvingad att söka andra provmarker. Klubben tillskrev Länsstyrelsen för att om möjligt få arrendera renbetesland för kommande prov- och träningsverksamhet. Länsstyrelsen godkände ej detta men i den senare omorganisationen av jakttillstånden på renbetesland har det gamla förslaget genomförts i samband med tillskapandet av tränings- och provmarkerna inom Mittådalens sameby.

1980 drabbades landets hundar av en ”Parvovirusepedemi”. Detta medförde att klubben p.g.a. smittorisken inställde det planerade provet i Medstugan.
Vid årsmötet 1981 avgick Hans-Erik Brännström som ordförande och ersattes av Nils W. Nilsson.

Östersund i maj 2010-06-05
Hans-Erik Brännström
ordförande i NNFK 1976 -1980

P.S. Alla årsmötes- och styrelseprotokoll för min t id som ordförande finns i min ägo lliksom all korrespondens med FA, moderklubbarna samt utredningar om
missförhållanden m.m. Om detta önskas till klubbens arkiv kan handlingarna kopieras på klubbens bekostnad. DS

Om NNFK

Hur blir jag medlem?
Fr.o.m 1 jan 2016 kommer samtliga specialklubbar att ingå i SKK’s medlemservice. Det betyder att vi kommer betala in våra medlemsavgifter via SKK.  
I Sverige boende Fullbetald medlem 450kr
I Sverige boende Familje-/Tilläggsmedlem 200kr
Utlandsboende Fullbetalande medlem 550kr (pga. Porto)
Utlandsboende Familje-/Tilläggsmedlem 200kr
hitta info här

webanmälan ny medlem och ändringar

medlem@skk.se
www.skk.se
08-795 30 00

 

NNFK är en lokalklubb under 
Fågelhundarnas Arbetsutskott, FA.
Huvudsakligen arrangerar klubben jaktprov och utställningar, men även träningssamlingar med instruktörer. 
NNFK har flera utbildade instruktörer som anordnar lydnadskurser i egen regi. 

Medlem i NNFK är alla de som betalt medlemsavgiften i någon av specialklubbarna och av FA blivit inplacerade i klubben.

Svenska Gordon Setterklubben
Svenska Irländsk setterklubben
Svenska Pointerklubben 
Svenska Setterklubben för Engelsk Setter 

Inplaceringen är i stort beroende på bostadsorten, men kan även önskas. Medlemskapet berättigar till deltagande i av klubben arrangerade aktiviteter, ibland mot en mindre avgift, samt rösträtt vid lokalklubbens årsmöte.

Du får information om våra aktiviteter i tidningen Avance, en gemensam medlemstidning för samtliga fågelhundsraser ingående i Fågelhundklubbarnas Arbetsutskott (FA). Avance utkommer med fyra nummer per år samt en Årsbok.

Bli medlem